steda 21.3.2007  |  Mapa strnek


Hlavn menu


Registrace domny:
vechny koncovky | npovda

Home > O spolenosti > Veobecn obchodn podmnky

Veobecn obchodn podmnky

1 VODN USTANOVEN

Obchodn spolenost ACTIVE 24, s.r.o. vydv tmto postupem podle 273 zkona . 513/1991 Sb., obchodnho zkonku v platnm znn, tyto Veobecn obchodn podmnky (dle jako "VOP"):

2 SMLUVN STRANY

2.1 ACTIVE 24 je obchodn spolenost ACTIVE 24, s.r.o., se sdlem Plnikova 1, Praha 6, IO 25115804, zaps. v obchodnm rejstku vedenm Mstskm soudem v Praze, oddl C, slo vloky 51029. Bankovn spojen: eBanka a.s., Praha, Vclavsk nm. 43, .: 34175001/2400, kontaktn adresy pro psemn styk:

  1. Potovn: ACTIVE 24, s.r.o., Plnikova 1, Praha 6, PS 16200
  2. E-mail: info@active24.cz nebo e-mailov adresa konkrtn Sluby.
  3. Fax: 234 262 009

dle jako "Poskytovatel"

2.2 Zkaznkem je fyzick nebo prvnick osoba, kter ACTIVE 24 poskytuje Sluby na zklad uzaven Smlouvy nebo Objednvky podle tchto Veobecnch obchodnch podmnek.

dle jako "Zkaznk"

3 DEFINICE POJM

Pojmy uvan s velkm potenm psmenem maj pro ely tchto VOP nsledujc vznam:

3.1 VOP definuj obchodn vztah mezi Poskytovatelem a Zkaznkem. V souladu s nimi Poskytovatel poskytuje resp. poskytne Zkaznkovi (na zklad Smlouvy nebo Objednvky) Sluby za podmnek definovanch Provoznmi podmnkami. Podpisem Smlouvy nebo potvrzenm Objednvky Zkaznk schvaluje, e se seznmil a souhlas se znnm VOP a e tmito VOP se d smluvn vztahy mezi Poskytovatelem a Zkaznkem, pokud Smlouva nestanov jinak.

3.2 Smlouva nebo Objednvka je dokument nebo soubor dokument definujcch smluvn vztahy uzaven mezi Poskytovatelem a Zkaznkem v souladu s VOP.

3.3 Autorizovan dost je dost podan psemn obsahujc pidlen uivatelsk jmno a heslo Zkaznka pro vstup do Zkaznickho centra.

3.4 Zkaznick centrum je centrum slueb a nstroj Zkaznka na www adrese https://centrum.active24.cz/.

3.5 Fakturan obdob je obdob, na kter byla Sluba objednna a byla vystavena vzva k platb, nebo zlohov faktura.

3.6 Provoznmi podmnkami Sluby se rozum soubor dokument definujcch technick, organizan a cenov podmnky erpn Sluby. Tyto dokumenty maj psemnou povahu a dopluj VOP.

3.7 Slubou se rozum Sluba poskytovan Poskytovatelem Zkaznkovi na zklad Smlouvy nebo Objednvky uzaven mezi Poskytovatelem a Zkaznkem v souladu s VOP a Provoznmi podmnkami, ktermi je Zkaznk povinen se dit.

3.8 Server je soubor HW prostedk, na kterm mohou bt provozovny typick internetov Sluby (HTTP server, FTP server, MAIL server a dal).

3.9 Dedikovan server je samostatn server vyhrazen cele jedinmu Zkaznkovi.

3.10 Virtuln server je Sluba penosu dat po sti internet pod protokolem HTTP a/nebo provoz smluvenho potu e-mailovch schrnek na internetov adrese.

3.11 Sov infrastruktura je soubor hardwarovch a softwarovch prostedk umoujc provoz serveru.

3.12 Provoz serveru je chod serveru za elem penosu dat z a na server po sti internet.

3.13 Vpadek provozu serveru (Virtulnho serveru) je peruen chodu nkter ze zkladnch slueb serveru (Virtulnho serveru), zpsobujc jeho plnou nefunknost.

3.14 Obsah Zkaznickho serveru (Zkaznick data) je soubor vech dokument ve form soubor umstnch Zkaznkem na server do jemu vyhrazen sti pamovho prostoru.

3.15 Zvadn obsah - jedn se zejmna o takov obsah Zkaznickho serveru nebo Virtulnho serveru, kter je v rozporu:

3.15.1 s prvnm podkem esk republiky,

3.15.2 s normami pslunch orgn Evropsk unie, Evropskch spoleenstv, Evropskho hospodskho spoleenstv, pokud se na zklad pistoupen esk republiky k Evropsk unii pmo aplikuj t na teritorium esk republiky,

3.15.3 s mezinrodn Smlouvou, j je esk republika vzna a kter byla publikovna ve Sbrce zkon nebo ve Sbrce mezinrodnch smluv,

3.15.4 s dobrmi mravy

3.15.5 se zsadami poctivho obchodnho styku

3.15.6 se zvyklostmi nebo

3.15.7 s rozhodnutm soudu nebo

3.15.8 prvnmi obyeji danho jazykovho teritoria.

3.16 Registrace domny (registran Sluba, registrace) je Sluba provozovan Poskytovatelem a slouc pro registraci internetovch domnovch jmen (domn) II. resp. III. stupn pod vybranmi nrodnmi a nadnrodnmi TLD (Top Level Domains) I. stupn resp. II. stupn.

3.17 Psemn, psemn - jedn se o dokument nebo sdlen smluvn strany ve form a ji

  • listinn nebo
  • elektronick,

doruen na kontaktn adresu pro psemn styk strany druh nebo umstn na pslunch WWW strnkch Poskytovatele a pstupn Zkaznkovi prostednictvm st internet. Charakter psemnho sdlen m tak vyplnn a odesln formule na pslunch WWW strnkch Poskytovatele.

3.18 WWW strnky Poskytovatele jsou strnky www.active24.cz, www.servery.cz, www.domeny.cz, www.hosting.cz, www.domeny.sk, www.domain.cz a www.platba.cz.

3.19 Projevem svobodn vle k uzaven Smlouvy se rozum psemn uzaven Smlouvy nebo psemn potvrzen Objednvky na Sluby poskytnutm kontaktnch a fakturanch daj Zkaznkem v rozsahu poadovanm Poskytovatelem spolu s vyjdenm souhlasu Zkaznka s VOP a s Provoznmi podmnkami Sluby a to i elektronicky prostednictvm prostedk st internet.

3.20 Oznmen (upozornn) doruen obvyklm zpsobem je oznmen uskutenn psemn.

3.21 Kontaktn adresa je potovn adresa msta nebo adresa elektronick poty.

3.22 Obchodnm zkonkem je zkon . 513/1991 Sb., ve znn pedpis jej mncch a doplujcch; anebo zkon jej nahrazujc.

3.23 Obanskm zkonkem je zkon . 40/1964 Sb., ve znn pedpis jej mncch a doplujcch; anebo zkon jej nahrazujc.

3.24 Autorskm zkonem je zkon . 121/2000 Sb., o prvu autorskm, o prvech souvisejcch s prvem autorskm a o zmn nkterch zkon (autorsk zkon), v platnm znn.

3.25 Pedpisy o elektronickm podpisu jsou zejmna Zkon . 227/2000 Sb. , o elektronickm podpisu a o zmn nkterch dalch zkon (zkon o elektronickm podpisu), v platnm znn, Nazen vldy . 304/2001 Sb., v platnm znn, Vyhlka . 366/2001 Sb. , v platnm znn.

3.26 Doba erpn Sluby je doba od zahjen do ukonen poskytovn Sluby Poskytovatelem Zkaznkovi.

3.27 Zahjenm erpn Sluby je okamik, kdy Zkaznk zaal nebo mohl zat vyuvat Slubu, nebo kdy Sluba byla dostupn na zklad VOP a/nebo Provoznch podmnek Sluby.

4 PROVOZN PODMNKY SLUEB

4.1 Podmnky pro poskytovn slueb Virtulnho serveru

4.1.1 Sluby Virtulnho serveru jsou poskytovny na zklad Objednvky Zkaznka.

4.1.2 Platn cenk Sluby v elektronick podob

4.1.3 Cena za poskytnut resp. poskytovn Sluby je vdy stanovena dle aktulnho cenku.

4.1.4 Dal cenov podmnky - slevy, provize, bonusy - kter se vztahuj k objednvce nebo Smlouv, jsou vdy takov, kter jsou platn dle aktulnho cenku.

4.1.5 Zkaznk nen oprvnn rozeslat prostednictvm poskytovanch slueb dnou nevydanou potu - tzv. spam nebo zprostedkovat rozesln nevydan poty tet stran. Pokud tak uin, me to bt dvodem k peruen provozu Zkaznickho serveru nebo k okamitmu zastaven pstupu k Zkaznkovu potovnmu tu.

4.1.6 Optovn zprovoznn Zkaznkova potovnho tu bude povoleno a po odstrann uvedench nedostatk podle bodu 4.1.5 a bude zpoplatnno dle platnho cenku.

4.1.7 Poskytovatel si vyhrazuje prvo informovat Zkaznka o zmnch poskytovn slueb formou e-mailov zprvy. Tato bude zaslna na e-mailovou adresu, uvedenou klientem pi registraci v Zkaznick databzi. Neobdren klientova vyjden po uplynut 21 dn od zasln e-mailu bude povaovno za souhlas s navrhovanmi zmnami.

4.1.8 V ppad nefunknosti Virtulnho serveru m Zkaznk nrok na uplatnn sankc smrem k Poskytovateli dle schmatu.

4.1.9 V ppad, e m Zkaznk k Virtulnmu serveru objednanou databzi, sm ji vyuvat pouze pro Sluby objednan u Poskytovatele . Vzdlen pipojen do databze je mon zdit na vydn pro jednu nebo vce konkrtnch IP adres a pouze pro ely administrace.

4.1.10 Vpov Sluby ze strany Zkaznka lze uskutenit pouze elektronickou cestou (na adresu info@servery.cz) . Tato vpov je vdy platn a od zatku nsledujcho fakturanho obdob.

4.1.11 V ppad, e Zkaznk vypov provozovn Sluby v prbhu fakturanho obdob, neme uplatnit nrok na vrcen stky za provozovn Sluby do konce fakturanho obdob.

4.2 Podmnky pro poskytovn slueb Dedikovanho serveru

4.2.1 Sluby dedikovanho serveru jsou poskytovny na zklad Objednvky nebo Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zkaznkem. Tuto Smlouvu obdr Zkaznk na vydn u odpovdnho pracovnka Poskytovatele na e-mailu dedikovane@active24.cz.

4.2.2 Platn cenk Sluby v elektronick podob.

4.3 Podmnky pro poskytovn slueb registrace domn

4.3.1 Sluby registrace domn jsou poskytovny na zklad Objednvky Zkaznka.

4.3.2 Platn cenk Sluby v elektronick podob.

4.3.3 Sluba je poskytovna v souladu s Obchodnmi podmnkami DOMENY.CZ.

4.4 Podmnky pro poskytovn webdesignovch slueb a slueb webdevolopmentu

4.4.1 Webdesignov Sluby a Sluby webdevelopmentu jsou poskytovny na zklad Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zkaznkem.

5 PRVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1 Poskytovatel se zavazuje psemn informovat Zkaznka o vech okolnostech znemoujcch poskytovn slueb dle Objednvky nebo Smlouvy, pokud jsou mu tyto skutenosti znmy pedem, tak, aby mohla bt ze strany Zkaznka pijata nutn opaten. To se tk zejmna peruen provozu z dvodu nutn sprvy sov infrastruktury, peruen dodvky energie, havrie, rekonstrukce objekt a inenrskch st i prostor, ve kterch jsou Sluby poskytovny.

5.2 Psemn zznam dle pedchoz vty slou jako dkazn prostedek, obecn smluvnmi stranami respektovan.

5.3 Poskytovatel nenese zodpovdnost za peruen poskytovn slueb Zkaznkovi dle tchto VOP v ppad zsahu tetch osob i vy moci (zejmna povode, por, vtr, vlka, zemtesen apod.) nebo v ppad poruchy na zazen tetch dodavatel (zejmna rozshl a dlouhodob vpadek dodvky elektiny, telekomunikanho spojen atd.), pokud tmto skutenostem prokazateln nebylo mono zabrnit nebo nebyly zpsobeny nedbalost Poskytovatele a nebo byly zpsobeny neodvratitelnou udlost nemajc pvod v provozu Sluby.

5.4 Poskytovatel vykonv svm jmnem a na svj et majetkov prva k dlu ve smyslu autorskho zkona, kter vytvoil ke splnn svch povinnost vyplvajcch z tchto VOP a ze Smlouvy a Objednvky. Na dlo se dle vztahuje ustanoven 65 a 66 autorskho zkona.

5.5 Zvazky vznikl nesprvnou nebo nkolikansobnou hradou ze strany Zkaznka Poskytovatel vrac, pokud pekro stku 100 K.

6 PRVA A POVINNOSTI ZKAZNKA

6.1 Zkaznk je povinen se ped zahjenm erpn Sluby seznmit s obsahem VOP a Provoznch podmnek.

6.2 Zkaznk nesm provozovat na svm Serveru (Virtulnm serveru) Zvadn obsah.

6.3 Zkaznk souhlas s tm, e Poskytovatel je oprvnn v prbhu poskytovn Sluby zmnit sv VOP nebo Provozn podmnky. Oznmen o zmn je provedeno psemn. Nesouhlas-li uivatel s novmi VOP nebo Provoznmi podmnkami (v ppad naven cen se zmnou v cenku), je oprvnn vypovdt Smlouvu o erpn Sluby do ticeti (30) dn od okamiku oznmen citovanch zmn Zkaznkovi. V ppad, e Zkaznk nedoru Poskytovateli do 30 dn od oznmen zmny sv rozhodnut ukonit erpn Sluby z dvodu neakceptace novch VOP i Provoznch podmnek, povauje se toto za souhlas Zkaznka s novm znnm VOP i Provoznch podmnek.

6.4 Nestanov-li Smlouva, Objednvka nebo v konkrtnm ppad VOP jinak, souhlas Zkaznk s tm, e Poskytovatel je oprvnn:

6.4.1 uskutenit krtkodob peruen v poskytovn Sluby na nezbytn dlouhou dobu za elem drby a ppadnch oprav svch zazen,

6.4.2 pozastavit nebo omezit poskytovn Sluby, pokud je poskytovn Sluby znemonno nebo omezeno objektivn neodvratitelnou udlost, kterou nemohla pedvdat nebo j zabrnit (zejm. vy moc a obdobn okolnosti vyluujc odpovdnost ve smyslu obchodnho zkonku),

6.4.3 doasn peruit i omezit poskytovn Sluby v nezbytnm rozsahu bez pedchozho upozornn Zkaznka, je-li Sluba vyuvna v rozporu se Smlouvou i Objednvkou a dochz-li tm k ohroen funkce zazen Poskytovatele nebo tetch subjekt. V ostatnch ppadech podstatnho poruen zvazk danch VOP nebo prvnmi pedpisy me Poskytovatel omezit nebo peruit poskytovn Sluby bez pedchozho upozornn Zkaznka, pop. po marnm uplynut lhty, pokud ji Poskytovatel stanov k odstrann zvadnho stavu.

6.5 Zkaznk se zavazuje psemn oznmit Poskytovateli veker zmny svch identifikanch, fakturanch a kontaktnch daj poskytnutch pi objednvce Sluby, do 10 dn od okamiku, kdy zmna nastala. V ppad nesplnn tto povinnosti nese Zkaznk odpovdnost za vzniklou kodu.

6.6 S osobnmi daji Zkaznka je nakldno pln v souladu s ustanovenmi zkona . 101/2000 Sb. Tm nen doteno prvo Poskytovatele v ppad Objednvky pout daje poskytnut v tto souvislosti Zkaznkem nsledujcm zpsobem:

6.6.1 pouit pro marketing v rmci slueb Poskytovatele, vvoj a zlepen slueb poskytovanch Zkaznkm,

6.6.2 pouit pro personifikaci strnek erpanch slueb, zejmna zasln novinek a uveden v on-line referencch,

6.6.3 poskytnout daje nutn pro proveden Sluby tetm stranm - napklad pi registraci domny.

6.7 Zkaznk souhlas s tm, e nkter daje poskytnut v souvislosti s Objednvkou urit Sluby mohou bt veejn pstupn (nap.: po zadn dotazu na konkrtn domnov jmno jsou poskytovna data o majiteli registrovan domny jako zpracovan datov vstup z databz registrtor).

6.8 Zkaznk nese odpovdnost za obsah svho Zkaznickho serveru a je v pimenm rozsahu nositelem nebo vykonavatelem autorskch prv ke svm datm.

6.9 Zkaznk se zavazuje provdt platby nejpozdji k datu splatnosti faktury, zlohovho listu nebo vzvy k platb. Dnem platby faktury, zlohovho listu nebo vzvy k platb se rozum den pipsn platby na et Poskytovatele. V ppad prodlen s platbou je Poskytovatel oprvnn tovat Zkaznkovi smluvn rok z prodlen.

6.10 Poruen nkterho z ustanoven tchto VOP Zkaznkem nebo pslun Smlouvy, me bt dvodem k okamitmu peruen poskytovn Sluby. V takovm ppad se m za to, e Zkaznk odstoupil od pslun Smlouvy nebo Objednvky. Zkaznk ztrc nrok na vrcen ji zaplacen hrady, resp. Poskytovatel neztrc nrok na hradu za Sluby za cel fakturan obdob. V ppad zlohov formy hrady slueb je vytovno poskytnut Sluby za jedno cel fakturan obdob.

6.11 Zkaznk je povinen:

6.11.1 Slubu uvat pouze zpsobem, kter je v souladu s tmito VOP, s Provoznmi podmnkami Sluby, se Smlouvou a s ppadnmi pokyny Poskytovatele;

6.11.2 umonit Poskytovateli v pimen me pstup k zazenm u nj Poskytovatelem instalovanm, uinit opaten za elem ochrany majetku ve vlastnictv Poskytovatele, ped jeho pokozenm, ztrtou, zcizenm, znienm nebo zneuitm (zabrnit nepovolanm osobm v manipulaci se zazenmi Poskytovatele apod.);

6.11.3 oznmit bez zbytenho odkladu veker zvady na zazench a Slubch dle tchto VOP a pslun Smlouvy, vetn poteby vech oprav, kter m provst Poskytovatel;

6.11.4 dodrovat prva a chrnit oprvnn zjmy Poskytovatele a tetch osob. Neit informace, jejich obsah je v rozporu s prvnmi pedpisy nebo tmito VOP nebo dobrmi obchodnmi zvyklostmi;

6.11.5 neprodlen reklamovat vadn poskytovn Sluby v ppad vadnho poskytnut Sluby, dle, nejpozdji do 25 dn od doruen reklamovat nesprvn vytovn ceny, jinak toto prvo zanikne. Reklamace se uplatuje psemn na adresu Poskytovatele a mus obsahovat popis reklamovan zvady. Reklamace se vyizuj zpravidla ve lhtch od 1 do 30ti kalendnch dn, dle jejich sloitosti a technick nebo administrativn nronosti. Uplatnn reklamace proti vi tovan ceny za Slubu nem odkladn inek a Zkaznk je povinen zaplatit tovanou cenu v pln vi do termnu splatnosti. Na zklad kladn vyzen reklamace m Zkaznk prvo na vrcen peplatku z ceny nebo na snen ceny.

6.12 Veker technick zazen, materily a prostedky poskytnut nebo zapjen Zkaznkovi v dob erpn Sluby vrt Zkaznk v dnm stavu Poskytovateli nejpozdji do 7 kalendnch dn po ukonen erpn Sluby, pokud se smluvn strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanov v konkrtnm ppad tyto VOP.

6.13 Pi platb ze zahrani je Zkaznk povinen uhradit veker bankovn poplatky tak, aby byla na et Poskytovatele pipsna hrada za poskytnut Sluby v pln vi.

7 DOBA ERPN SLUEB

7.1 Smlouva o poskytovn Sluby se uzavr na dobu neuritou, pokud se smluvn strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanov v konkrtnm ppad tyto VOP.

7.2 Smlouva zanik:

7.2.1 psemnou dohodou smluvnch stran

7.2.2 uplynutm sjednan vpovdn lhty dle psemn vpovdi, byla-li Smlouva uzavena na dobu neuritou

7.2.3 uplynutm doby, na kterou byla Smlouva sjednna

7.2.4 odstoupenm od Smlouvy. Prvn inky odstoupen nastvaj dnem doruen jeho psemnho vyhotoven nkter ze smluvnch stran. V pochybnostech plat, e odstoupen je dorueno tetm kalendnm dnem ode dne jeho prokazatelnho odesln.

7.3 Objednvka na poskytovn Sluby m platnost na dobu neuritou (tzn. Poskytovatel podle n poskytuje sv Sluby Zkaznkovi po dobu neuritou), pokud VOP nebo Provozn podmnky Sluby nestanov jinak, nebo pokud charakter (podstata) objednan Sluby, kterou m Zkaznkovi poskytnout Poskytovatel, nen takov e se jedn o jednorzovou nebo asov omezenou Slubu.

7.4 Slubu poskytnutou na zklad Objednvky lze vypovdt autorizovanou psemnou vpovd zaslanou elektronickou cestou (e-mailem) nebo autorizovanou psemnou dost zaslanou na kontaktn adresu Poskytovatele.

7.5 Vpov Sluby je platn a od zatku nsledujcho fakturanho obdob.

7.6 Veker, do t doby nevyfakturovan a neuhrazen, penit pohledvky a zvazky vyplvajc ze Smlouvy i Objednvky budou vyrovnny nejpozdji do 30 kalendnch dn po ukonen Smlouvy i zruen Objednvky.

7.7 erpn Sluby se d tmi VOP, kter plat v okamiku, kdy je Sluba skuten erpna. Veker ustanoven tchto VOP nebo psl. Smlouvy zstvaj v platnosti i po ppadnm ukonen Smlouvy z jakhokoliv dvodu a jakmkoliv zpsobem.

8 ODPOVDNOST ZA KODU A NHRADA KODY

8.1 Peruen nebo omezen poskytovn Sluby z dvod uvedench ve Smlouv, objednvce , VOP nebo prvnch pedpisech anebo v obchodnch zvyklostech nen vadnm plnnm Poskytovatele a Zkaznkovi nenle uplatovat prva souvisejc s vadnm plnnm.

8.2 Smluvn strany jsou zajedno v tom, e nen-li ve VOP nebo ve Smlouv stanoveno jinak, v otzce nhrady eventuelnch kod zpsobench jednou smluvn stranou druh smluvn stran pi uplatovn tto Smlouvy plat zsada, e se vdy hrad pouze skuten prokzan koda (nikoliv ul zisk).

8.3 Maximln ve hrady veker kody ze strany Poskytovatele Zkaznkovi je stanovena na ptinsobek msn hrady za Slubu nebo desetinsobek soutu.

8.4 Odpovdnost na kod ze strany Poskytovatele pi poskytovn slueb dle tchto VOP a pslunch smluv nen dna:

8.4.1 nesplnil-li Zkaznk povinnosti stanoven tmito VOP nebo Smlouvou;

8.4.2 pi vyuit nebo zneuit slueb tetmi osobami neleglnm zpsobem, jm se rozum mj. i situace, kdy je pstup k Zkaznickm datm zskn vyuitm slabch mst i chyb (a u o nich Poskytovatel v dob vyuit nebo zneuit slueb mohl vdt i nikoliv), kter se mohou vyskytovat ve Slubch nebo zazench Poskytovatele dodanch tetmi stranami, na kterm jsou Sluby provozovny;

8.4.3 ani v ppad, e Zkaznkovi nebo jeho odbratelm vznikne v souvislosti s uplatovnm tchto VOP nebo pslun Smlouvy povinnost hradit jakkoli nepm, pleitostn, zvltn, vsledn nebo soudem (rozhodcem) nazen odkodn, smluvn pokutu, odbytn, stku za ukonen Smlouvy apod., a to i v ppad, e byl Poskytovatel upozornn na monost zpsoben takovch situac;

8.4.4 ani v ppad, e Zkaznkovi nebo jeho odbratelm vznikne v souvislosti s uplatovnm tchto VOP nebo pslun Smlouvy ztrta zisku, pjm, dat nebo monosti pouit Zkaznka, a to i v ppad, e byl Poskytovatel upozornn na monost zpsoben takovch situac;

8.4.5 ani v ppad, e Zkaznkovi nebo jeho odbratelm vzniknou zvazky, ztrty, nklady nebo nroky, vetn odmny prvnho zstupce, v souvislosti nebo nsledkem provozu nebo zamlenho provozu jakkoli Sluby Zkaznka nebo vrobku, prodanho prostednictvm Zkaznka, jeho zstupc, zamstnanc nebo povenc;

8.4.6 vznikne-li Zkaznkovi nebo jeho odbratelm zvazek nebo odpovdnost v souvislosti s:

8.4.6.1 jakoukoli jmou na zdrav i majetku, zpsobenou vrobkem, kter byl prodn nebo jinak en ve spojitosti se Slubou Poskytovatele;

8.4.6.2 jakmkoli materilem dodanm Zkaznkem, kter poruuje nebo domnle poruuje majetkov prva tet strany;

8.4.6.3 poruenm autorskch prv;

8.4.6.4 jakmkoli defektnm vrobkem, kter Zkaznk prodal prostednictvm Sluby Poskytovatele.

8.5 Zkaznk odpovd za kodu zpsobenou sob, Poskytovateli nebo tet stran tm, e poskytl nepravdiv nebo zavdjc daje v Objednvce nebo ve Smlouv.

9 DVRNOST INFORMAC

9.1 Smluvn strany povauj za dvrn ve smyslu 271 obchodnho zkonku vechny informace o druh stran, kter vyplvaj z uzaven Smlouvy i Objednvky, nebo kter se dozvd v souvislosti s jejm plnnm, a tyto informace nesdl, nezpstupn nebo neumon zpstupnit tet osob bez pedchozho psemnho souhlasu druh smluvn strany. Tento zvazek mlenlivosti plat po dobu 1 roku po ukonen Smlouvy.

9.2 Zvazek mlenlivosti se nevztahuje na informaci z hlediska sjednn smluvnho vztahu a VOP, dle na informace, kter jsou veejn dostupnmi, identifikan daje a Provozn doklady, kter jsou nebo mohou bt pedmtem obchodnho tajemstv a jsou poskytnuty orgnm innm v trestnm zen nebo soudu v rmci soudnho zen vedenho mezi Poskytovatelem a Zkaznkem, informace vyadovan soudy, orgny sttn sprvy, orgny innmi v trestnm zen, auditory pro zkonem stanoven ely nebo daovmi poradci smluvnch stran.

9.3 Pi zvench nrocch na dvrnost, resp. ochranu penench dat pesahujcch technick a Provozn monosti Poskytovatele, je zleitost Zkaznka uinit na sv stran pslun opaten k zajitn dvrnosti (nap. zajistit si prostedky pro ifrovan/deifrovn komunikace).

9.4 Smluvn strany se dohodly, e nebudou bez pedchozho psemnho souhlasu druh strany pouvat nzv, obchodnch znaek, ochrannch znmek, log a oznaen druh strany, pokud nen ve Smlouv nebo objednvce stanoveno jinak.

9.5 Zkaznk je povinen pi sv innosti podle Smlouvy chrnit prva k nehmotnm statkm Poskytovatele i jinch subjekt, jejich uit Poskytovatel zajistil Zkaznkovi na zklad Smlouvy.

10 ZVREN UJEDNN

10.1 Zkaznk akceptac tchto VOP podmnek souhlas s tm, e mu Poskytovatel bude na jeho elektronick kontakt pro elektronickou potu zaslat informace o poskytovn Slueb, kter si Zkaznk u Poskytovatele objednal, jako i se zaslnm obchodnch sdlen podle 2 psm. f) a 7 zkona . 480/2004 Sb., o nkterch slubch informan spolenosti a o zmn nkterch zkon (zkon o nkterch slubch informanch spolenosti). Zkaznk m monost odmtnout souhlas s takovmto vyuitm svho elektronickho kontaktu i zasln kad jednotliv zprvy prostednictvm Zkaznickho centra Poskytovatele na adrese https://centrum.active24.cz.

10.2 Odchyln ujednn Provoznch podmnek Sluby (proveden nikoliv jednostrannm prvnm konem) maj pednost ped znnm VOP.

10.3 Prva a povinnosti vyplvajc ze Smlouvy nebo Objednvky pechz na prvn nstupce Poskytovatele a Zkaznka. Pevod prv a povinnost Zkaznka ze Smlouvy na tet osoby je mon pod sankc neplatnosti Smlouvy pouze s pedchozm psemnm souhlasem Poskytovatele.

10.4 Smluvn vztahy mezi Poskytovatelem a Zkaznkem se d prvnm dem esk republiky, zejmna obchodnm zkonkem. Uzavenm Smlouvy smluvn strany souhlas za pouit 262 obchodnho zkonku, e prvn vztahy z tto Smlouvy vyplvajc se d pedevm obchodnm zkonkem, pop. ve spojen s obanskm zkonkem ve smyslu 261/6 obchodnho zkonku.

10.5 V ppad, e vznikne rozpor mezi ustanovenmi Smlouvy a VOP, maj pednost ustanoven Smlouvy ped VOP.

10.6 VOP pozbvaj innosti dnem nabyt innosti pozdjch VOP.

10.7 VOP jsou zveejnny po dobu 24 hod. denn na sti internet na adrese: http://VOP.ACTIVE24.CZ/ a jsou v titn podob k dispozici na potovn adrese Poskytovatele.

10.8 Dnem uvedenm v bod 10.9. se ru dosavadn VOP.

10.9 Tyto VOP nabvaj platnosti a innosti dnem 9.5.2005.


Partnei

Linux Microsoft cz.nic .eu registrar nix Ripe IBM Intel Oracle

active24 easy chat

Tel.: 234 262 000
E-mail: helpdesk@active24.cz


Levn web

RYCHL PIHLENRegistrace novho zkaznka


PARTNERSK PROGRAM

DEALERSK PROGRAM

Sluby pro zkaznky objednvejte pomoc tohoto formule.Statistiky

Poet .CZ domn ve sprv registrtora ACTIVE 24 ke dni 20.03.2007 je 59639.


Hledn